Oral Kanser (Kraus)

 • Dil tümörlerinde tümör kalınlığı önemli bir prognoz göstergesi (prognostikatör)
 • Lenf nodlarını değerlendirmek (evrelemek) için CT > PET > MRI > USG. Aradaki fark çok küçük.
 • Klinik N0 durumunda PET-CT yetersiz
 • Sentinel nod çalışmasıyla olguların %34’ü üst evreye taşınmış. NPV %96
 • Sentinel Europen Node Trial (SENT) halen deneysel
 • PET-MRI bilateral lezyonlar için iyi. NYU’da varmış. Fırtına’da tahrip olmuş.
 • T1-T2N0 lezyonlarda cerrahi ya da radyoterapi uygun. Bu durumda lezyıon yeri, morbidite, hastanın yaşı, tercihi, hekimin deneyimi göz önünde bulundurulmalı
 • Dil uç rezeksiyonlarında dilin uzun kısmını önden arkaya (kısa kalan tarafa) doğru çevirerek onarmak dil işlevleri açısından daha uygun, görünüm olarak üst kenar-alt kenar yaklaştırmasona göre aynı hoşlukta değilse de
 • Ameliyat sırasonda 1 cm marjn planlamak gerekir. Hatta 1.2-1.3 cm. Hedef patolojik spesimende 5 mm olması (büzüşme olacağı için)
 • Marjinal mandibulektomi yalnızca diş olan (dentülöz) mandibulalarda yapılabilir. Edentülözlerin mandibulası ince olacağı için, marjinal mandibulektomi sonrası çok ince kalacaktır
 • MArjinal mandibulektomi yapılmış bir olguda patolojik spesimende ilik bölümünde tutulma saptanırsa, hasta yeniden ameliyta alınıyor ve segmenter mandibulektomi yapılıyor
 • > 3 mm lezyon derinliği halinde boyun disseksiyonu yapılıyor
 • Marjinleri spesimende değerlendirmek en iyisi
 • NCCN’e göre adjuvan kemoradyoterapi endikasyonları pT3-T4, pN2-N3, boyun level IV veya V tutulumu, PNİ, LVİ, tumör kalınlığı >3 mm
 • pN1 ?
 • Marjin (+), ekstrakapsüler invazyonda adjuvan kemoterapi yararlı

 
Sialoendoskopi

 • Tipless basket
 • Önden tutan basket
 • Modular scope
 • French ölçüsü yaklaşık 0.3 mm
 • Masseterik dönüşün farkında olunmalı
 • Hasta ameliyata iyi hidrate olmuş olarak alınmalı
 • BT’de tüm taşlar radyo-opaktır
 • Nadiren sialografi. IOWA baş-boyun protokollerinde Henry Hoffman kullanıyor
 • MR sialografiyi Marchal yapıyor
 • Taş büyüme hızı 1 mm/yıl

 
Tiroid nodülleri için ATA 2015 kılavuzu

 • PTK insidansında artış var
 • Bu yıl ABD’de 47bin yeni olgu bekleniyor
 • PTK 2030’da kadınların 2. en sık kanseri olmaya aday. Erkeklerin de 3.
 • Kadında 1. en sık meme Ca. Erkeklerde prostat ve akciğer
 • Tiroid kanser mortalitesinde azalma yok
 • TSH kontrolü güçlü tavsiye
 • > 1 cm her nodülün biopsisi gerekli değil. Sonografik risk bulguları kılavuz olmalı
 • < 1 cm nodüllerin biopsisi gereksiz
 • İİAB gerekmeyen nodüllerin izlem kılavuzları
 • Bethesda sitoloji sınıflamasında
 • US/FLUS ise yeniden İİAB ya da moleküler marker
 • FN/SFN moleküler marker ya da cerrahi
 • Hasta tercihi önemli
 • Yüksek riskli hastalarda BT ya da MR gerekli
 • 2015 kılavuzuna özgü yenilikler: Ses ve paratiroid kontrolü perioperatuvar olarak yapılmalı
 • İyi differansiye tiroid kanseri 1-4 cm.lik lezyonlarda lobektomi yeterli olabilir. TSH hedefi ne olmalı?
 • Patoloji raporlarının daha ayrıntılı olması standart. Lenf nodu büyüklüğü, ektrakapsüler yayılım, tutulmuş olan damarların sayısı
 • Evrelemede (AJCC/TNM) ATA rekürrens riski, tedaviye yanıt da eklenmiş
 • Selektif radyoaktif iyot kullanımı
 • Kemiğe özgü tedavi
 • Ses muayenesi gerekli. Şüphe varsa gırtlak muayenesi
 • Sinir monitörü yararlı olabilir.
 • Sinirin görülmesi gerekiyor (İlk kez konmuş bir başlık). Özellikle bilateral tiroid, revizyon tiroid olgularında
 • Ultrason ile yüksek-ara-düşük risk-çok düşük risk-benign ayrımı yapılıyor
 • Süngersi nodüller %97-98 benign. Makrofolliküler mikst kistik. İİAB gerekmez.
 • Kistik ise benign, İİAB gerekmez
 • Kistik-solid ve > 1.5 cm ise İİAB yapılmalı
 • Ara risk şüphesi halinde > 1 cm.de İİAB
 • Yüksek şüphe var
 • Tüm nodüller düşük-çok düşük riskli ise, yalnızca en büyük (dominant) İİAB
 • İİAB tercihan ara risk ya da yüksek riskli olanlarda
 • Yüksek riskli olanlarda izlem 6-12 ayda bir
 • Ara riskli olanlarda izlem 12-24 ayda bir
 • düşük riskli olanlarda veya < 0.5 cm 24 ay sonra kontrol. Belki de hiç gerekmez
 • Yüksek risk===>İİAB (-)===>yinele
 • Ara risk ===>İİAB (-)===>12-24 ay sonra usg yinele, büyüklükte > %20 artış varsa İİAb
 • Belirsiz nodüllerde malignansi riskini artıran etmenler: Aile öyküsü, radyasyon öyküsü
 • Preop PETR önerilmiyor. Eğer anaplastik ya da az differansiye ise olabilir
 • Nodüllerde kısa eksen-en kısa çap > 0.8-1.0 cm usg ve İİAB ve tiroglobulin yıkaması yapılabilir
 • Moleküler testler standart değil. Tanısal yeri var. Ancak tedavi planını belirlemede yeri yok. Bu aamaçla CLIA onaylı lab gerekiyor
 • ATA kılavuzuna göre daha az tamamlayıcı tiroidektom öneriliyor. 2006 ve 2009 kılavuzlarına göre lobektomi daha ön planda.
 • 1-4 cm nodül  PTK için lobektomi yeterli
 • Özetle daha az biopsi
 • Küçük kanserlere cerrahi gereksiz
 • Daha sıklıkla lobektomi
 • Santral boyun disseksiyonu daha fazla öneriliyor.
 • Kişiselleştirilmiş cerrahi plan üzerinde duruluyor

 
Tiroid kanserine yaklaşım Tufano ve Steward

 • Diagnostik değil, prognostik moleküler marker gerekli
 • Bethesda sınıflaması

 
Oral kavite SHK’de sentinel nod

 • Sentinel nodda tutulum çevre dokulara göre > 10 kat
 • Ağız tabanında sentinel nodu tespit etme oranı düşük
 • Deneyimsiz ellerde yalancı (-) oranları yüksek
 • Sentinel nod çalışmalarında NPV > %90
 • 99m Tc Tilmanocept kullanılıyor
 • Lymphseek

 
Tiroid kanserinde santral boyun

 • %68 ipsilateral yayılım, %31 kontralat. SKip met %9
 • 25 hastadan 1’inde yararlı
 • MDAH’den Moreno et al 2012===>Görmediğin hst sorun yapmayacaktır.
 • BRAF karar vermede herhang bir role sahip değil
 • Santral boyunda reop güvenli
 • Sağ yan santral boyun daha zor. RLS pos ve lat.dekileri de katmak gerekiyor

 
Agresif nonmelanoma cilt kanserleri

 • Sağlıklı bireylerin yaşamlarında ciltte bazal hücreli karsinom (BHK) gelişme riski %25-30, SHK riski ise %1-3
 • Son yıllarda insdansta %100 artış
 • Güneş ışınlarına maruziyette
 • Yoğun ve aralıklı maruziyet BHK
 • Süregen maruziyet SHK’a yol açıyor
 • Ekvatora yaklaştıkça risk artıyorİmmünosüprese kişilerde SHK riski fazla
 • Santral H zon
 • Superfisyal parotidektomi çoğ. yeterli
 • 2 alt birim tek modalite ile tedavi edilmemeli

 
Yüz kemiklerinin kırıkları

 • >2 mm enoftalmus ciddi dengesizliğe yol açıyor
 • Kafa kaidesi kırıklarında 3. günde stres testi. Geçerse ayağa kalkabilir
 • Çocuklarda erişkinlere göre kafa kaidesi kırıklarına yaklaşım çok daha konservatif. Ancak BOS kaçağı varsa müdahale gerekir.

 
Tükürük bezi neoplazmlarında ve taşlarında minimal invaziv yaklaşım

 • Parotdektomi sonrası Frey sendromu görülme sıklığı %14-100. Ancak önemli olan hastanın rahatsızlık ifade etmesi
 • Parotidektomide çıkarılan tükrük bezi miktarı azaldıkça, Frey sendromu görülme sıklığıazalıyor.
 • Ekstrakapsüler disseksiyon (EKD) tekniği için tümör palpabl olmalı. Enükleasyon tekniğinden farkı kapsülün biraz daha uzağından geçerek yapılması. enükelasyonda ise kapsül içinden temizlik yapılıyor. Geride kapsül kalıyor.
 • Pleomorfik adenomlarda yalancı ayak (psödopod) var. Bazen kapsülsüz de olabiliyor.
 • İİAB gerekli. Ameliyat planını önceden yapmayı sağlayacaktır. F/S de yapılmalı
 • F/S warthin tümörü için %100 spesifik.
 • Pleomorfik adenomda parsiyel süperfisyal parotidektomi (PSP) ile EKD’u karşılaştırmak gerekir.
 • Warthin tm gland kuyruğunda ise EKD yapılabilir.
 • Timpanomastoid sütüre fasial sinirin yakınlığı 2 mm. Digastrik kasa yakınlığı ise 13 mm.
 • Yüksek volümlü ameliyat yapılan yerlerde EKD yapılabilir. 2-4/yıl parotid cerrahisi yapanlarda ise risk fazla. Özellikle hiposellüler, parotid gland orta kısımlarında ya da derin lobdaysa sinir zedeleme riski fazla